• فاقد چربی
  • منبع غنی پروتئین
  • تامین کننده اسیدهای آمینه